Ispitivanje konstrukcija

Naš stručni inženjerski tim radi preglede i ispitivanja objekata, izradu projekata sanacije i rekonstrukcije te stručni nadzor nad izvođenjem radova. U saradnji sa Rudarsko- Geološko- Građevinskim fakultetom u Tuzli radimo ispitivanja objekata na terenu te laboratorijska ispitivanja.

pregledi i ocjene stanja nosivih konstrukcija objekata visokogradnje (armirano-betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i sl.)

izrada katastra oštećenja

stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova sanacije i rekonstrukcije

izrada projekta izvedenog stanja.


GALERIJA

Utvrđivanje fizičko mehaničkih osobina

naknadno utvrđivanje pritisne čvrstoće betona

ispitivanje direktne zatezne čvrstoće betonskih površina i prionjivosti malterskih slojeva na podlogu primjenom ”pull-off” testa in-situ na konstrukcijama

ispitivanje prisustva hlorida na betonskim površinama i dubine karbonatiziranog sloja betona

mjerenje temperature i vlage u materijalu i konstrukciji

ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem (sportske tribine, krovni nosači, međuspratne konstrukcije, prefabrikovani elementi)

statičko- dinamička ispitivanja mostovskih konstrukcija (mjerenje deformacija, naponska stanja, vibracija, perioda oscilovanja, frekfencija, uglova zaokretanja)

ispitivanje svih tipova industrijskih objekata (silosi, rezervoari).


Završeni radovi

 • Period 2014-2015

  Termoelektrana Kakanj, BiH

  Kontrola stabilnosti armirano-betonskog dimnjaka H=300m u TE Kakanj mjerenjem ambijentalnih vibracija korištenjem piezorezistivnih akcelerometara. Definiranje osnovnih dinamičkih karakteristika, vlastite frekvencije i tonova oscilovanja i usporedba sa numeričkim proračunom uz uzimanje stvarnih karakteristika materijala dobivenim ispitivanjem na uzorcima uzetim iz konstrukcije. Naručilac: Elektroprivreda FBiH, Termoelektrana Kakanj, BiH, 2014-2015.

 • Period 2014

  Koksna industrija Lukavac, BiH

  Istražni radovi (vizuelni pregled, katastar oštećenja, terenski radovi, laboratorijska ispitivanja) i Glavni projekat za izvođenje sanacije nosive armirano-betonske konstrukcije elevatora – Naručilac: ”Global Ispat koksna industrija” d.o.o. Lukavac, BiH, 2014.

 • Period 2013

  Koksna industrija Lukavac, BiH

  Istražni radovi (vizuelni pregled, katastar oštećenja, terenski radovi, laboratorijska ispitivanja) i Glavni projekat za izvođenje sanacije nosive armirano-betonske konstrukcije Tornja za hlađenje koksa – Naručilac: ”Global Ispat koksna industrija” d.o.o. Lukavac, BiH, 2013.